პროექტები ლიფტები და ექსკალატორები დასრულებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
მიმდინარე დასრულებული

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური